Građevinski otpad

Zbog velikog potencijala za recikliranje i ponovnu upotrebu, građevinski je otpad prepoznat i određen od strane Europske komisije kao jedan od prioritetnih smjerova za rješavanje, odnosno prepoznat je kao jedan prioritetnih problema za financiranje. Također, jedan od osnovnih ciljeva održivosti definiran u dokumentu Agenda 21 on Sustainable Construction smanjenje je korištenja neobnovljivih sirovina.

Odgovarajuće upravljanje građevinskim otpadom nedvojbeno će rezultirati djelotvornim i učinkovitim korištenjem prirodnih resursa i ublažavanjem utjecaja graditeljstva na okoliš.

Rušilište  Divlje odlagalište otpada  Zabrana odlaganja otpada

Okvirna direktiva o otpadu (Waste Framework Directive – WFD) zahtijeva od zemalja članica da poduzmu sve nužne korake kako bi se postigli zahtjevi da se do 2020. godine za ponovno korištenje, recikliranje i druge vrste oporabe materijala iz neopasnog građevinskog otpada (uključujući i postupke zatrpavanja u kojima se otpad koristi kao zamjena za druge materijale) poveća na najmanje 70% mase ukupnog građevinskog otpada koji se generira.

U istraživanjima u području tehnologije betona napravljen je iskorak u smjeru korištenja recikliranog agregata te se on može koristiti u kao zadovoljavajuća zamjena za agregat iz prirodnih izvora. Poznavanjem mehaničkih i trajnosnih svojstava betona izrađenih od recikliranog agregata mogu se pronaći prikladni načini njegove primjene čime bi se pridodala vrijednost materijalu koji se trenutno koristi za zatrpavanje ili se odbacuje na odlagališta otpada.

Kako bi se pratili opisani trendovi i zahtjevi za održivom upotrebom prirodnih resursa, pri proizvodnji ECO-SANDWICH® zidnih panela, od ukupne količine agregata potrebnog za izradu betona, 50 % je zamijenjeno s recikliranim agregatom dobivenim iz građevinskog otpada.

[rule_top]